سلام به همگی دیروز وقت چکاپ و ضد انگل ما بود. خوب بنده ژولی خان کبیر وزنم شده 880 گرم و داداش هپی پروفسور هم درکمال تعجب رشد فرمودن و شدن یک کیلو و دویست و هشتاد گرم  عمو دکتر هم گفت ما به نسبت خوکچه های همسنمون تپلی تر و سرحال تریم ... عمو دکتر حسابی معاینه کرد درجه بدنمون رو کنترل کرد صدای نفسمون رو گوش داد بهمون قطره داد و اومدیم ... طبق معمول بنده کمی کولی بازی درآوردم و با اینکه مامان دستم رو سفت گرفت بود نمی زاشتم درست و حسابی بهم قطره بدن هی سرم رو تکون می دادم خوب کردم مگه نه ؟ اما هپی خنگه زود تسلیم شد ... این باکس رو هم مامان با تمام بی وقتی هاش سرهم کرده که ما دیگه فضای شیطونی نداشته باشیم و توی مسیر رفت و آمد آروم باشیم